REGULAMIN CRAZY CART WARSZAWA

1. CRAZY CART WARSZAWA, zwany w dalszej części Obiektem, jest prowadzony przez
Strop-hurt Konrad Ganczarski
ul. Piłsudskiego 16b/709
Sochaczew 96-500
NIP: 837-170-59-28

2. Osoby korzystające i przebywające na ternie CRAZY CART WARSZAWA określono na potrzeby Regulaminu jako Użytkowników.
– Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania regulaminu CRAZY CART WARSZAWA. Wejście na teren CRAZY CART WARSZAWA, a co za tym idzie przebywanie i korzystanie z jego usług jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także całkowitym jego przestrzeganiem.

3. Korzystanie z obiektu jest płatne wg. ustalonego cennika.
Warunkiem przebywania i korzystania z CRAZY CART WARSZAWA jest posiadanie ważnego biletu wstępu na tor CRAZY CART WARSZAWA.
Wszelkie informacje dotyczące cen biletów dostępna jest na stronie internetowej CRAZY CART WARSZAWA, przy kasie oraz u pracowników CRAZY CART WARSZAWA.

4. Ze względu na możliwość wystąpienia urazów podczas korzystania z usług CRAZY CART WARSZAWA w czasie przebywania na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania regulaminu oraz zaleceń i poleceń pracowników obsługi Obiektu.

5. Obiekt podzielony jest na trzy strefy.
– Strefa I: poczekalniano-wypoczynkowa
– Strefa II: „ośla łączka” dedykowany dla początkujących lub/i najmłodszych użytkowników
– Strefa III: tor dla dorosłych i młodzieży.

6. O maksymalnej ilości urządzeń CRAZY CART na danym torze decyduje obsługa.

7. Każdy użytkownik CRAZY CART ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników.

8. Na terenie obiektu zabrania się:
– jeżdżenia urządzeniami CRAZY CART poza wyznaczonymi strefami,
– spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi w szczególności zabrania się wnoszenia napojów do strefy II i III.
– przebywanie i korzystanie z toru CRAZY CART WARSZAWA pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mogących powodować zaburzenia świadomości lub reakcje utrudniające kierowanie pojazdem,
– wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
– palenia tytoniu poza wyznaczoną strefą,
– wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników,
– wnoszenia na teren obiektu jedzenia oraz napojów zakupionych poza obiektem.
9. Nieprzestrzeganie warunków zawartych w punkcie 8. skutkować może natychmiastowym wydaleniem Użytkownika z terenu Obiektu. Pracownicy CRAZY CART WARSZAWA zastrzegają sobie prawo o decydowaniu o ewentualnym usunięciu Użytkowników z Obiektu. Użytkownikom, usuniętym z toru ze względu na łamanie regulaminu nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za przejazd.

10. Korzystać z usług dostępnych w CRAZY CART WARSZAWA mogą dzieci od 5 roku życia, z zastrzeżeniem, że spełniają one warunki fizyczne niezbędne do kierowania pojazdami CRAZY CART. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat mogą korzystać z z dostępnych urządzeń na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych. Młodzież w wieku od 14 do 18 lat może korzystać z CRAZY CART WARSZAWA bez obecności opiekuna jedynie za jego pisemną zgodą (zgodę musi mieć przy sobie w czasie obecności w obiekcie). CRAZY CART WARSZAWA nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Obsługa ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek użytkownika.

11. Jeden dorosły opiekun grupy może przybywać na terenie obiektu i sprawować opiekę nad grupą maksymalnie 15 osób niepełnoletnich.

12. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z obiektu lub osoby u których korzystanie z toru CRAZY CART WARSZAWA może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu nie powinny korzystać z obiektu.

13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy Obiektu.

14. Użytkownicy korzystają z obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

15. Korzystanie z CRAZY CART WARSZAWA wiązać się może z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Właściciel oraz organizator imprez nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i jej mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu – jako związane z ryzykiem sportowym.

16. W przypadku doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem obiektu.

17. Warunki korzystania z toru CRAZY CART WARSZAWA
a) Rozpoczęcie jazdy odbywa się po odpowiednim sygnale
b) Uczestnik porusza się po torze zgodnie z wyznaczoną przez organizatora trasą oraz kierunkiem ruchu, zachowując przy tym odpowiednią ostrożność – to jest taką, która nie zagraża jemu samemu oraz innym uczestnikom
c) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag personelu obsługującego tor
d) Zabrania się umyślne uderzać w inne pojazdy na torze oraz w bandy zabezpieczające
e) Sygnał zakończenia jazdy oznacza dla uczestnika zatrzymanie pojazdu i opuszczenie go zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa
f) Zabrania się opuszczania pojazdu w czasie przejazdu
h) Zabrania się przebywania na torze bez kasku ochronnego
i) Zabrania się chodzenia po torze
j) Ilość przejazdów na torze jest ograniczona czasem, za który została wniesiona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem, chyba że obsługa toru przed startem poinformuje o warunkach ograniczających przejazdy do określonej liczby okrążeń
k) Dla bezpieczeństwa startujących kolejność jazdy jest początkowo ustalana przez personel obsługujący tor przed rozpoczęciem przejazdu
l) Przerwy w wyścigu, przerwy działania toru ustalane są przez personel obsługujący tor
m) Nie stosowanie się do sygnałów flagami, może skutkować przerwaniem wyścigu
n) Przebieg trasy wyznacza tor z bandami w postaci opon. Użytkownik porusza się po torze nie najeżdżając na bandy.

18. Jeśli wystąpią problemy lub usterki techniczne użytkownik niezwłocznie po ich zauważeniu poinformuje o tym personel obsługi toru:
– Nie wysiadamy z urządzeń CRAZY CART
– Jeśli to możliwe zjeżdżamy do PIT STOPU lub zatrzymujemy gokarta w miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu innym uczestnikom
– Problem należy zgłosić przez podniesienie ręki do góry, a następnie poczekać na pomoc personelu

19. Użytkownicy przed przystąpieniem do przejazdu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami panującymi na torze:
• Zasady bezpiecznego stroju
– strój uczestnika jest kompletny, przylegający, elementy ruchome garderoby jak: czapki, krawaty, paski, szaliki muszą zostałać odpowiednio zabezpieczone,
– obowiązuje pełne, płaskie obuwie (obuwie na obcasach, luźne buty, klapki są niedopuszczalne)
– uczestniczyć w wyścigach może tylko osoba w kasku ochronnym – organizator jest zobowiązany udostępnić uczestnikom odpowiednie dla nich kaski
– spod kasku nie mogą wystawać jakiekolwiek części włosów – zaleca się spięcie długich włosów oraz zabezpieczenie innych rzeczy zagrażających niebezpiecznemu wciągnięciu przez ruchome elementy pojazdu
• Zasady bezpiecznego poruszania się po torze
– Użytkownik przed przystąpieniem do wyścigu zapozna się z przebiegiem trasy przejazdu, warunkami uczestnictwa zawartymi w regulaminie oraz znaczeniem sygnalizacji flagami oraz sygnalizacją świetlną obowiązującą na torze
– obowiązuje zakaz opuszczania urządzeń CRAZY CART bez zgody pracowników toru
• Ogólna budowa urządzeń CRAZY CART
– pojazd zawiera elementy ruchome mogące być niebezpieczne dlatego zaleca się zachować środki ostrożności (patrz punkt dotyczący bezpiecznego stroju).
– pojazd nie posiada hamulców, więc prędkość jazdy użytkownik musi dobrać do własnych umiejętności.

20. Znaczenie kolorów flag sygnalizacyjnych oraz sygnałów świetlnych:
• Żółty – Ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo na torze. Zwolnij. Zachowaj ostrożność. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. W razie potrzeby zatrzymaj pojazd. Nie opuszczaj pojazdu bez zgody obsługi toru.
• Czerwony – Wszyscy lub wskazana osoba zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu. Przerwanie wyścigu. Zgodnie z zaleceniami personelu powrót do PIT STOPU
• Szachownica – Użytkownicy dokańczają okrążenie i zjeżdżają do PIT STOPU.

21. CRAZY CART WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia, zgubienie przedmiotów stanowiących własność Użytkowników, pozostawienie przez Użytkowników przedmiotów na terenie i w okolicach obiektu.

22. Użytkownik zobowiązany jest wypożyczony w obiekcie sprzęt oddać w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał, pracownikowi obiektu w miejscu do tego wyznaczonym bezpośrednio po zakończeniu korzystania z toru. Użytkownik jest zobowiązany oddać wypożyczony sprzęt w tym samym dniu i miejscu w którym wypożyczył sprzęt.

23. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

24. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki użytkownik zostaje obciążony karą w wysokości 30zł, stanowiącą równowartość kluczyka.

25. Użytkownik kupując bilet wstępu ma prawo do korzystania z obiektu w określonym w bilecie terminie.

26. Na podstawie art 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

27. Decyzje obsługi toru CRAZY CART WARSZAWA są bezsprzeczne i ostateczne. Nie podlegają negocjacji.

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

30. CRAZY CART WARSZAWA ostrzega, iż jazda urządzeniami CRAZY CART może być niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem i wadami serca.

31. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.

KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu – info@crazycartwarszawa.pl